.

Obchodní podmínky


I. Úvodní ustanovení
I.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě internetového vzdělávacího e-booku (dále jen předmět koupě), kterou strany
uzavírají prostřednictvím webových stránek homeopatickelecení.cz vyplněním a odesláním objednávky.

I.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnostikupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:
Taťána Šišková, Ke Hřišti 103, Nová Huť, 330 02
IČ: 67879454 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném MÚ Plzeň
Telefon: (+420) 604241489

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu
spotřebitele.

I.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora.
Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou
kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob.
Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II. Objednávka
II.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese homeopatickeleceni.cz. Kupující objednává
předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky
prostřednictvím webové stránky.
Telefon: (+420) 604241489    IČ: 67879454

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkae tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

I.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II. Objednávka
II.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese homeopatickeleceni.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky.

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://tatanasiskova.cz/obchodni-podminky/, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňový doklad

III.1 Ve shrnutí objednávky a na webové adrese homeopatickeleceni.cz najdete konečnou cenu e-booku. Prodávající není plátcem DPH, cena je tak konečná.

III.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

Způsob a forma platby
1 Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments.
2 Možnosti plateb:
Bankovním převodem na korunový účet prodávající
Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.
IV.3 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

IV.4 Bonusy: Všechny bonusy, na které má kupující nárok (výčet bonusů je na webové stránce u daného ebooku. Bonusy budou zaslány emailem spolu s e-bookem, po uhrazení částky.

Odpovědnost
VI.1 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VII. Ochrana údajů

VII.1 Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

VII.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

VII.3 Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

VII.4 Možnost odhlášení

Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat.
VII.5 Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: https://homeopatickeleceni.cz/ochrana-osobnich-udaju/

VIII. Závěrečná ustanovení

VIII.1 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.
Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).     

VIII.2 Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6.1. 2023. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek homeopatickeleceni.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. 

Reklamační podmínky

Za e-book jako prodávající ručím zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 14 dnů. V této lhůtě máte právo odstoupit od  smlouvy bez udání důvodu, lhůta pro odstoupení počíná běžet následující den po doručení předmětu koupě.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy mě musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat  formou jednostranného právního jednání e-mailem nebo písemnou formou.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátím vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mi došlo vaše oznámení o odstoupení od smlouvy platbu, kterou jsem od vás obdržela. Pro vrácení platby použiji stejný platební prostředek, který jste použili pro provedení počáteční transakce.
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy).

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: tatanasiskova@gmail.com nebo písemnou formou pak na adresu: Taťána Šišková, Ke Hřišti 103, Nová Huť 330 02, společně  s prohlášením, že jako kupující odstupujete od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Bude vám zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně e-booku. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

Náležitosti oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Tyto reklamační podmínky nabývají účinnosti dne 6.1. 2023 

Přejít nahoru